Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

24 de març de 2020

Butlletí Informatiu

PROPOSTES D’AVECOE A LES ADMINISTRACIONS PER A LLUITAR CONTRA ELS EFECTES ECONÒMICS PRODUÏTS DE LA PANDÈMIA GENERADA PEL CORONAVIRUS COVID-19

Des d’AVECOE alertem sobre la gravetat de l’impacte econòmic en les pimes i els professionals autònoms, i demana a les administracions públiques una sèrie de mesures pal·liatives com a resposta a la greu afectació de l’actual crisi al nostre sector.

PROPOSTES D’AVECOE A LES ADMINISTRACIONS

A LA GENERALITAT

PROPOSEM, de manera urgent les següents mesures:

Crear un espai de coordinació mentre dure la crisi amb la finalitat de canalitzar conjuntament les mesures en l'àmbit de la cultura, de l’educació no formal, de joventut i de l’economia, i que impliquen totes les institucions. I es proposa també la mediació en ell, dels sindicats majoritaris del sector, CCOO i UGT.

Tancar un acord amb l'Institut Valencià de Finances amb la finalitat d'obrir una línia de microcrèdits de fins a 50.000 euros, a interés zero, amb la finalitat de poder atendre demandes i necessitats de suport financer de les petites i mitjanes empreses culturals i educatives, facilitant-los els tràmits necessaris.

Que s’incorpore una campanya per a instar i motivar a les administracions públiques, especialment les locals, a la NO suspensió de contractes públics.

Que s’establisca una mesura que permeta reconéixer l’especial situació de tots els serveis educatius afectats pel tancament dels centres educatius, com per exemple ha reconegut el Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’article 1.1 del DL 7/2020.

Que es reconega formalment, que les entitats locals puguen dictar normes o actes administratius de suspensió de l'execució de contractes, en els mateixos termes i per les mateixes circumstàncies que s'establirien en els dos punts anteriors, com per exemple l’article 2 del DL 7/2020.

Que els òrgans de contractació assumisquen les indemnitzacions que es determinen a l’article 34 del Reial Decret Llei 8/2020 i que responguen les sol·licituds de les empreses que ho reclamen dintre del termini especificat.

Que s’establisca un sistema de pagament mensual de les indemnitzacions, en forma de bestreta, que permeta a les empreses fer front a les necessitats de tresoreria per pagar les nòmines.

Realitzar una aportació econòmica extraordinària d’inversions i despesa, dins del conjunt de mesures per a donar suport al teixit sociocomunitari, cultural i educatiu no formal de la Comunitat Valenciana.

Que es genere una línia específica de subvencions adreçades a Associacions de Famílies de Centre educatius (AMPA, AFA, etc.), per a que aquestes puguen sostenir els contractes de serveis de conciliació familiar amb les empreses prestadores de serveis educatius, durant els períodes de suspensió de serveis derivades de la causalitat de força major pel COVID-19.

Consideració dels efectes de la situació d'alarma en futures convocatòries de subvencions adreçades a empreses d’oci educatiu i socioculturals.

Les exempcions en el pagament de l'IBI per a les empreses que es dediquen a l'allotjament en cas d’albergs juvenils, cases de colònies, granges escola o centres de natura; o tinguen la consideració d’edificis amb fins culturals o educatius.

AL GOVERN DE L’ESTAT

PROPOSEM, de manera urgent les següents mesures:

Que la indemnització referida a l’article 34 del RD 8/2020 als salaris dels treballadors incloga tots els costos laborals associats a la nòmina, inclosa la quota patronal a la seguretat social.

Reduir l'IVA cultural i educatiu no formal al tipus mínim establit del 0%, assimilant-lo al de l'àmbit educatiu formal, com a mínim fins a desembre del 2020.

Establir nous criteris per a adequar al nou context la definició de causa per força major amb la finalitat de facilitar, si és necessari, la reprogramació d'esdeveniments culturals sense perjudici del conjunt de les parts, contemplant les diferents casuístiques del sector cultural i l'impacte de la crisi en la seua viabilitat econòmica.

Establir bonificacions en les assegurances socials i retencions dels treballadors afectats per les suspensions de serveis derivats de l’aplicació de l’art. 34 del RD 8/2020.

Moratòria en el pagament de quotes dels crèdits hipotecaris sense interessos de les empreses i autònoms afectats per la crisi del COVID19.

Decretar un ajornament del pagament de l'IVA de tota l’anualitat 2020, per sis mesos i sense interessos.

Consideració dels efectes de la situació d'alarma en futures convocatòries de subvencions adreçades a empreses d’oci educatiu i socioculturals.

Flexibilitat per a la reformulació de tramitacions administratives o burocràtiques (ERTOs, peticions d'indemnització...), sense fer enrere els expedients, atesa la gran dificultat d’interpretació de les mesures aprovades i de la volatilitat del moment.