Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Estatuts

Denominació, normativa aplicable, àmbit territorial i funcional, durada, domicili i finalitats d'AVECOE

A l’empar de la Llei 19/77 d’1 d’abril d’associació sindical, així com el Decret 416/2015 de 29 de maig, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes a l’empara de l’esmentada llei, es constitueix l’associació anomenada Associació Valenciana d’Empreses Culturals i Oci Educatiu (AVECOE), i subjecta a les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts, dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d’obrar necessària per a la realització dels seus fins. El contingut d’aquests estatuts obliga totes les afiliades de l’esmentada associació