Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Què és AVECOE?

Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

AVECOE és una associació patronal d’empreses culturals i oci educatiu amb vocació d’agrupar i liderar totes aquelles societats mercantils que operen en l’àmbit territorial valencià. Empreses que dediquen la seua activitat a l’educació en el temps lliure i a la gestió i promoció de la cultura de proximitat, d’acord amb uns paràmetres de qualitat pedagògica i cultural elevats.

Objectius

 • Promoure la consolidació del sector econòmic al qual representa i dotar-lo d’instruments de coneixement, anàlisi, relació i interlocució amb l’administració i tota mena d’agents socials
 • Representar i defensar els interessos del sector en general, i dels associats en concret, davant de l’administració i qualsevol altre agent que intervinga i tinga relació amb l’activitat del sector
 • Impulsar la plena professionalització de l’activitat del sector a través de la qualitat en la gestió, tant de les organitzacions empresarials que l’integren com dels treballadors que desenvolupen la seua tasca quotidianament
 • Garantir el compliment de la legislació vigent i de totes les normatives derivades de l’activitat del sector, incloent de forma específica tots els requisits legals en matèria de qualitat, seguretat, legislació educativa, laboral i fiscal; prevenció de riscos laborals i l’impacte ambiental que produeixen les seues activitats o les dels seus associats
 • Oferir eines i recursos als associats per tal de millorar els serveis que presten als seus clients, amb voluntat de cobrir plenament les seues necessitats i demandes
 • Contribuir amb l’activitat econòmica dels seus associats i amb la qualitat amb què desenvolupen els seus serveis al benestar de la comunitat i al progrés material, social i cultural dels seus integrants
 • Promoure de forma estable el respecte al medi ambient, tot impulsant mesures que contribueixen a la seua preservació i que minimitzen l’impacte que eventualment puga tenir l’activitat que realitza la pròpia organització i els seus associats
 • Vetllar per la qualitat en el treball i per les condicions materials i físiques amb què es desenvolupa la tasca de totes les persones implicades en l’organització, així com fer seguiment estable del manteniment i actualització del sistema de gestió de qualitat integrada
 • Treballar activament pel respecte a la diversitat en totes les seues expressions (cultural, de gènere, ètnica, lingüística, ideològica, nacional, moral i religiosa), a través de la pròpia activitat i en tots els espais de relació i influència social que puga tenir
 • Promoure la igualtat de drets de persones i organitzacions amb independència de les seues característiques i condicions específiques, i mantenir una vigilància especial per a fer possible la competència lliure i lleial en l’exercici de l’activitat econòmica
 • Promoure i fer seguiment del nivell de compliment d’aquests principis per part de tots els associats, tot impulsant una implicació creixent en el nostre sistema de millora continua
 • Mantenir i promoure un nivell elevat de formació dels treballadors del sector, amb actualització permanent de coneixements, millora continuada d’aptituds i incorporació habitual d’innovacions tècniques i metodològiques